Loading...
Aktuelnosti2018-11-21T14:48:19+00:00

Usluge nerezidentnih pravnih lica koje podležu porezu po odbitku

Prema članu 40. stav 1. tačka 2) Zakona o porezu na dobit pravnih lica, koji se primenjuje od 1. aprila 2018. godine, porez po odbitku plaća se na prihode nerezidentnih pravnih lica po osnovu naknada od usluga: 1. istraživanja tržišta, 2. računovodstvenih i revizorskih usluga, kao i 3. drugih usluga iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja, nezavisno od mesta njihovog pružanja ili korišćenja, odnosno mesta gde će biti [...]

Izmene poreskih propisa u 2018. godini u Republici Srbiji

Skupština Srbije je usvojila izmene i dopune poreskih i drugih zakona koji su važni za poslovanje privrednih subjekata. Očekuje se uskoro njihovo objavljivanje u “Službenom glasniku RS”: Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost; Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica; Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana; Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno [...]

Usvojen Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je 8. juna 2018. godine Zakon o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, koji je stupio na snagu 9. juna 2018. godine. Novine treba da prevaziđu određene probleme koji su se javljali prilikom primene ranijih odredbi, a takođe izvršena je harmonizacija sa pravom Evropske unije. Većina odredbi ima odloženu primenu od 1.oktobra 2018. godine, a odredbe koje se tiču [...]

Izmene i dopune Zakona o porezu na dodatu vrednost

Narodna skupština Republike Srbije usvojila predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost. Zakon se primenjuje od 1. jula 2018. godine, osim odredbi koje se tiču refakcije PDV stranom licu koje će se primenjivati od 1. januara 2019. godine. Narodna skupština Republike Srbije je na sednici održanoj 19. aprila 2018. godine usvojila predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu [...]