Loading...

Izmene poreskih propisa u 2018. godini u Republici Srbiji

Skupština Srbije je usvojila izmene i dopune poreskih i drugih zakona koji su važni za poslovanje privrednih subjekata. Očekuje se uskoro njihovo objavljivanje u “Službenom glasniku RS”:

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost;

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica;

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana;

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje;

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu;

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama.

1 . januar 2018.

1. Neoporezivi iznos zarade se povećava na 15.000 dinara.

Napomena: Zaključno sa isplatom zarade za mesec decembar 2017. godine se primenjuje neoporezivi iznos od 11.790 dinara. Neoporezivi iznos od 15.000 dinara se koristi počev od zarade za mesec januar 2018. godine. Važno je obratiti pažnju na ovo jer je to suprotno u odnosu na “normalnu” praksu kada se koristi neoporezivi iznos koji važi u trenutku isplate bez obzira na to za koji mesec se vrši isplata. Treba imati u vidu da je usvojena i da se od 01.01.2018. godine primenjuje nova minimalna cena rada od 143 dinara, mnogi privredni subjekti će morati korigovati ugovore o radu sa zaposlenim i odrediti novi iznos zarade. Zarada nešto veća od minimalca sada će biti oko 27.500,00 RSD i to bez minulog rada zaposlenog. To znači da će „sigurna zona“ za obračun biti oko 30.000 RSD. Dobra vest je da se u obračunu zarada, baš zbog ovog povećanja neoporezivog iznosa zarade na 15.000 RSD, faktički smanjuje iznos poreza i doprinosa na zarade. Primer: u obračunu po starom za isplatu neto zarade od 30.000 RSD trebalo je platiti 18.473 RSD poreza i doprinosa državi, a po novom platiće se 17.973 RSD. Dakle , štedi se oko 500 RSD po zaposlenom. Povećanje će osetiti oni poslodavci koji su isplaćivali zaradu tek iznad minimalca (25.000 do 27.000).

2. Zaposleni sme da počne da radi (da stupi na rad) tek nakon prijavljivanja na obavezno socijalno osiguranje (kazne su od 300.000 do 1.500.000 dinara za pravna lica, odnosno od 50.000 do 500.000 dinara za preduzetnike). Znači , u kontroli inspekcije rada svi zaposleni moraju biti prijavljeni i posedovati obrazac M, nije dovoljan potpisan ugovor o radu.

3 . Poslodavac je dužan da vodi dnevnu evidenciju o prekovremenom radu zaposlenih.

4 . Novi način izračunavanja najniže i najviše mesečne osnovice doprinosa. Najniža i najviša osnovica doprinosa će se određivati jednom godišnje na osnovu prosečne mesečne zarade isplaćene u periodu od decembra prethodne godine do novembra tekuće godine. Novi iznosi osnovica će se koristiti od 1. januara svake godine osim osnovica koje će se odrediti na osnovu prosečne zarade od decembra 2016. do novembra 2017. godine , koje će se koristiti od prvog narednog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku RS”.

5. Poreske olakšice i oslobođenje od plaćanja doprinosa za novozaposlena lica – rok do kada se mogu koristiti olakšice produžen sa 31. decembra 2017. godine na 31. decembar 2019. godine.

6. Menja se način obračuna poreske amortizacije za nematerijalna sredstva (važi za 2018. godinu). Očekuje se donošenje podzakonskog akta od strane Ministra finansija koje će bliže urediti ovo pitanje.

7. Ne plaća se porez na zarade na primanja zaposlenog po osnovu novčane pomoći za lečenje, u visini stvarnih troškova lečenja, prevoza i smeštaja.

 1. mart 2018.

1. Obaveza registrovanja faktura u kojima su dužnici subjekti javnog sektora koji plaćanje vrše preko računa koji se vode kod Uprave za trezor. Dakle, svi privredni subjetki koji rade sa javnim preduzećima moraće registrovati svoje izdate fakture

1 . april 2018.

1. Oporezivanje porezom na dobit po odbitku za usluge nerezidentnih pravnih lica se svodi samo na određene usluge (istraživanje tržišta, računovodstvene i revizorske usluge i druge usluge iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja), ali bez obzira gde su pružene odnosno gde se koriste. Preciznije definisanje ovih usluga će biti izvršeno podzakonskim aktom koji će biti donet od strane Ministra finansija.

2. Plaćanje poreza na dobit po odbitku i podnošenje poreske prijave u roku o tri dana od dana plaćanja (umesto istog dana).

1 . jul 2018.

1. Odlaže se početak primene obaveze dostavljanja pregleda obračuna PDV (obrazac POPDV) za 1. jul 2018. godine. U skladu sa ovom izmenom se očekuje i donošenje izmene Pravilnika o evidenciji PDV od strane Ministarstva finansija.

1 . oktobar 2018.

1. Nove poreske olakšice i oslobođenje od plaćanja doprinosa za nove privredne subjekte – za zaradu osnivača odnosno ličnu zaradu preduzetnika i do devet (9) novozaposlenih lica.

1 . januar 2019.

1. Ukida se pravo registrovanih preduzetnika da vode poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva.

2. Menja se način ostvarivanja poreskog oslobođenja za promet dobara koje putnik otprema u inostranstvo u ličnom prtljagu. Ovo pitanje će biti detaljnije uređeno podzakonskim aktom koji će biti donet od strane Ministra finansija.

2018-11-23T22:53:22+00:00